Institut Camps BlancsInstitut Camps Blancs

    FP DUAL

 Què és la FP DUAL?  

És la modalitat de Formació professional (FP) enla qual l'estudiant esdevé aprenent i combina la formació en el centre educatiu amb l'activitat productiva a l'empresa.

FP dual

Objectius  

Millorar la formació de l'estudiant aprenent

 • Fent-lo participar en les activitats productives de l'empresa.
 • Posant-lo en contacte amb la cultura i tecnologies de l'empresa.

Realitzant una estada entre 900 i 1000 hores d'activitat a l'empresa

Contribuir a la millora dels recursos humans de les empreses

 • Facilitant la selecció i la captació de persones amb talent.
 • Adequant la formació a les necessitats reals de l'empresa.

Generant més vinculació entre l'empresa i elcentre educatiu

Com hi intervé l'empresa?   

 1. Acorda amb el centre educatiu les tasques que desenvolupa l'estudiant-aprenent a l'empresa.
 2. Acull a l'estudiant-aprenent i li assigna un lloc de treball adient.
 3. Nomena un tutor d'empresa que fa la instrucció i el seguiment de l'estudiant-aprenent.
 4. Participa el la valoració del treball realitzat per l'estudiant-aprenent.

 Com s'organitza la Fornació professional DUAL?  

Els cicles de formació professional es desenvolupen al llarg de dos cursos amb una durada de 2000 hores.

La FP DUAL combina la formació de l'estudiant-aprenent en el centre educatiu amb l'activitat productiva a l'empresa.

En el primer curs del cicle formatiu

 • Durant el 1r i 2n trimestre l'estudiant assisteix al centre educatiu per adquirir la formació bàsica de la professió.
 • A partir de 3r trimestre l'estudiant realitza unes pràctique no remunerades a l'empresa, amb una durada entre 80 i 100 hores.
 • A partir de juny-juliol s'inicia l'estada de l'estudiant-aprenent a l'empresa com a becari o treballador en contracte.

En el segon curs del cicle formatiu

 • L' estudiant-aprenent alterna l'assistència al centre educatiu, en horaris adaptats, amb l'estada a l'empresa com a becari o treballador en contracte.

Si vols més informació obre el següent enllaç,  full informatiu FPdual per a l'alumne