ICB logo text H

                            

bandera Catalana  bandera espanya  bandera Anglaterra 1  bandera frana                               
facebooh twitter instagram youtube
       

POLÍTICA DE QUALIAT 

L’ Institut Camps Blancs opta per la gestió de la qualitat certificada com a element vertebrador del seu funcionament i s’orienta cap a l’excel•lència educativa.

L’ Institut Camps Blancs assegura satisfer les necessitats i expectatives dels seus grups d’interès en la línea de a seva missió i de manera coherent amb els propis valors.

L’ Institut Camps Blancs s’enfoca envers a la implicació de les persones que constitueixen el seu potencial humà, per assolir un alt nivell de satisfacció en tota la seva comunitat educativa. Aquest compromís és una responsabilitat de tot l’equip professional del centre.

L’Equip Directiu vetllarà i proporcionarà els mitjans que estiguin al seu abast per assolir els objectius de centre, la seva visió i el compliment del present compromís, sempre amb coherència amb la normativa vigent.

 

MISSIÓ, VISIÓ, VALORS I OBJECTIUS ESTRATÈGICS

Visió

L’Institut Camps Blancs té com a visió: FORMAR PERSONES EXCEL·LENTS.

Missió

L’Institut Camps Blancs, com a institut públic d’Educació Secundària amb projecte educatiu propi i amb uns valors definits, facilita,

 • En relació a l’alumnat: el desenvolupament d’aprenentatges per assolir els objectius de cada etapa educativa.
 • En relació a la família: La participació en el procés educatiu considerant-les una peça clau i corresponsable.
 • En relació a la societat: El desenvolupament d’un sentit crític i criteri propi mitjançant una pedagogia sistèmica.
 • En relació a l’equip humà de l ’Institut: La creació un ambient motivador que faciliti la participació en el funcionament del centre, la seva integració i l’adquisició de nous coneixements.

La Missió es revisa periòdicament per adaptar-la a la realitat del centre.

Valors

 • La persona com a centre de l’acció educativa.
 • Accions orientades als resultats.Inclusió.
 • Sostenibilitat.
 • Responsabilitat social.
 • Formació.

Tots aquests valors impregnen totes activitats del centre, és a dir són la forma en que arriben a l’assoliment dels nostres objectius i de la nostra visió.

Factors clau que determinen l’èxit del centre

 • Un lideratge distribuït i clar.
 • Un clar establiment d’objectius compartits per tot l’equip humà molt cohesionat.
 • La creixent participació de tots els grups d'interès en l’assoliment d’objectius i la participació en gran quantitat de projectes.

Relació d’objectius

En el Projecte Educatiu del centre es marquen els objectius,

 1. Millorar el resultats educatius.
 2. Potenciar la cohesió social.
 3. Millorar la participació i la comunicació interna i externa.
 4. Assegurar la sostenibilitat del model de gestió de centre.

Aquests objectius estratègics es desenvoluparan en el Projecte de Direcció, que marcarà les directrius i objectius per el període 2020-2024.

Estratègia i accions destacades

Les principals estratègies i accions per assolir els objectius de centre són,

 • Utilització de metodologies competencials.
 • Atenció inclusiva a la diversitat.
 • Impuls de l’acció tutoria Control de l’absentisme i l’abandonament escolar.
 • Establiment d’un Pla de comunicació.Gestió sostenible dels recursos del centre.

Factors claus del procés d’E/A

 • Acció tutorial pautada, coherent i exhaustiva.
 • Resultats acadèmics per sobre de la mitjana en batxillerat i cicles formatius.
 • Gestió en la prevenció de l'abandonament dels estudis mitjançant un pla específic.

Factors clau d’èxit i avantatges diferencials respectes d’altres centres

 • Sistema de gestió molt dinàmic i adaptable tant a les noves necessitats dels grup d’interés com a la diversitat del seu alumnat.
 • Desenvolupament del Pla de convivència i ús de la mediació per assegurar cohesió social.