ICB logo text H

                            

bandera Catalana  bandera espanya  bandera Anglaterra 1  bandera frana                               
facebooh twitter instagram youtube
       

Cicles Formatius

Administració

Capacita l'alumne per organitzar i realitzar l'administració i gestió de personal, de les operacions economico-financeres i de la informació i assessorament a clients o usuaris, tant en l'àmbit públic com en el privat.

Els cicles formatius de la Família Professional d'Administració que es cursen a l'INS Camps Blancs són els que detallem a continuació:

CICLE DE GRAU MITJÀ

Gestió administrativa

Aquests estudis postobligatoris capaciten per exercir tasques de suport administratiu en l'àmbit laboral, comptable, comercial, financer i fiscal i tasques de suport a les persones, en empreses públiques o privades.

Tenen una durada de 2.000 hores (1.650 lectives en un centre educatiu i 350 pràctiques en un centre de treball) concentrades en dos cursos acadèmics.

CICLE DE GRAU SUPERIOR

Administració i finances

Aquests estudis capaciten per organitzar i executar les operacions de gestió i administració en els processos comercials, laborals, comptables, fiscals i financers d'una empresa pública o privada, aplicant la normativa vigent i els protocols de gestió de qualitat, gestionant la informació, assegurant la satisfacció del client i/o usuari i actuant segons les normes de prevenció de riscos laborals i protecció mediambiental.

La durada és de 2.000 hores (aproximadament 1.600 en un centre educatiu i 400 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

Més informació a la web del Departament d'Ensenyament

Gestió administrativa

Administració i finances

Transport i manteniment de vehicles

Proporciona les capacitats necessàries per efectuar les operacions de reparació, muntatge d'accessoris i transformació del vehicle en l'àrea de carrosseria, bastidor, habitacle i equips o arreus. També de les operacions de manteniment, muntatge d'accessoris i transformacions del vehicle en les àrees de mecànica, hidràulica i pneumàtica i electricitat.

OFERTA FORMATIVA DEL DEPARTAMENT DE TMV

 Els Graus de la Família Professional de Manteniment de Vehicles Autopropulsats que es cursen a l'Institut Camps Blancs són els que es detallen a continuació:

 CICLES DE GRAU MITJÀ

 • Electromecànica de vehicles

Aquests estudis postobligatoris capaciten a l'alumne per realitzar operacions de manteniment, muntatge d'accessoris i transformacions a les àrees de mecànica, hidràulica, pneumàtica i electricitat del sector d'automoció, ajustant-se als procediments i temps establerts, complint amb les especificacions de qualitat, seguretat i protecció ambiental.

Tenen una durada de 2.000 hores que es distribueixen en dos cursos acadèmics (1.600 h en un centre educatiu i 400 h en un centre de treball).

Existeixen dos recorreguts possibles:
• cotxes (el primer curs es realitza al matí i el segon curs a la tarda, està enfocat cap a cotxes tot i que també es tracten la resta de vehicles)
• motos (tant el primer curs com el segon curs es realitzen a la tarda, està enfocat cap a motos i motocicletes tot i que també es tracten la resta de vehicles)

A més es treballa conjugant continguts digitals i fent ús de l'entorn d'aprenentatge Electude amb simuladors de vehicles i pràctiques als nostres tallers.

Simulador Electude

 • Carrosseria

Modalitat: Es preveu ofertar en breu el cicle formatiu en modalitat DUAL

Aquests estudis postobligatoris capaciten a l'alumne per reparar i muntar accessoris del vehicle i transformar-ne la carrosseria, el bastidor, la cabina i els equips.  Si vols veure alguns dels projectes de carrosseria visita el nostre Instagram. #Autocampsblancs.

Tenen una durada de 2.000 hores que es distribueixen en dos cursos acadèmics (1.600 h en un centre educatiu i 400 h en un centre de treball).

CICLE DE GRAU SUPERIOR

 • Automoció

Modalitat: El el cicle formatiu s'oferta en  modalitat DUAL

Aquests estudis postobligatoris capaciten a l'alumne per organitzar, programar i supervisar l'execució de les operacions de manteniment i la seva logística en el sector d'automoció, amb l'orientació a vehicles industrials diagnosticant avaries en casos complexos, i garantint el compliment de les especificacions establertes per la normativa i pel fabricant del vehicle.

Tenen una durada de 2.000 hores que es distribueixen en dos cursos acadèmics (1.600 h en un centre educatiu i 400 h en un centre de treball).

 

COL·LABORADORS

Alguns dels nostres col·laboradors són:

 • Starbaix: Importantíssim grup de distribució Toyota/Lexus amb seu al Baix Llobregat, entre d'altres col·labora amb cessió de material de vehicles híbrids, i altres vehicles. Acull alumnes en modalitat FCT i DUAL.
  http://www.starbaix.toyota.es/
 • Renault Ros: Històric membre col·laborador del nostre institut, que ens ha fet referent al Baix Llobregat, gràcies a la cessió de vehicles i material del grup Renault. Mantenim una estreta col·laboració en l'àmbit de tot el centre.
  http://www.renaultros.com/
 • Grup Quadis: Grup de distribució i postvenda més important de Catalunya i principal valedor del programa DUAL. Té un índex del 90% d'incorporació a les seves plantilles després de la formació.
  https://www.quadis.es/
 • Grup Tautomoció: Grup de distribució amb seu Sant Boi. Gran part de la seva plantilla són exalumnes del nostre centre que prèviament ha fet formació en modalitat DUAL.
  http://gruptautomocio.net/
 • Renaulr Retail: Distribuïdor de Renault a escala nacional. Ha fet importantíssimes cessions de material provinent del seu programa de formació de tècnics Renault, com vehicles de darrera generació, motors, caixes de canvi.
  https://www.renaultretailgroup.es/
 • Volkswagem Group: Distribuïdor de Volkswagen a escala nacional. Ha fet cessions de material de taller com motors, caixes de canvi. El seu programa de formació gratuït pel nostre alumnat té un cost aproximat de 2500 € i és molt valorat pels concessionaris de les marques del Grup Volkswagen.
  https://www.volkswagengroupdistribucion.es/

 

Promoció del talent de l'alumnat

El nostre objectiu prioritari és la promoció i inserció al món laboral del nostre alumnat. 

És per això que participem activament en concursos de promoció de talent i programes de formació de l'alumnat, alguns dels concursos de promoció de talent,

 

Programes de formació de l'alumnat

Talentia: Programa de formació de Volkswagen Group Distribucion.

Els alumnes seleccionats seran becats durant la seva formació presencial a l’empresa, així podran compaginar aquesta amb els estudis del seu cicle, a més obtindran una certificació del programa de formació propi de Volkswagen/Audii/Skoda.

Una vegada finalitzat el programa de formació, seran integrats a la xarxa Volkswagen.

 

 Automocio slide

 automoci

Electricitat i electrònica

Els Graus de la Família Professional d'Electricitat i Electrònica que es cursen a l'Institut  Camps Blancs són els que detallem a continuació:

CICLE DE GRAU MITJÀ

Instal·lacions de telecomunicacions

Aquests estudis capaciten per muntar, fer el manteniment de les instal·lacions i els equips; muntar o ampliar equips informàtics i perifèrics i instal·lar o configurar programari base, sistemes operatius i aplicacions en condicions de qualitat i seguretat; muntar les canalitzacions, el cablatge, els armaris, suports, etc., i instal·lar les càmeres, els processadors de senyal, les centraletes, amb eines de programació.

Tenen una durada de 2.000 hores (1.650 lectives en un centre educatiu i 350 pràctiques en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

CICLES DE GRAU SUPERIOR

Manteniment d'equips electrònics

Aquests estudis capaciten per mantenir i reparar equips i sistemes electrònics, professionals, industrials i de consum, així com planificar i organitzar els processos de manteniment, aplicant els plans de prevenció de riscos laborals, mediambientals, criteris de qualitat i la normativa vigent.

La durada és de 2.000 hores (aproximadament 1.600 en un centre educatiu i 400 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

 

Més informació a la web del Departament d'Ensenyament

Instal·lacions de telecomunicacions

Manteniment d'equips electrònics

 

FACEBOOK DEL DEPARTAMENT D'ELECTRÒNICA

https://www.facebook.com/electronicacb

IMATGES DELS CCFF D'ELECTRICITAT I ELECTRÒNICA / NOTICIES

EMPRESES I ENTITATS COL·LABORADORES

Imatge personal

Proporciona els coneixements necessaris per dur a terme l'aplicació de tècniques d'estètica personal decorativa, l'assessorament al client en el seu àmbit de competència i la presentació de productes, estris i aparells d'ús per a la bellesa. També dels coneixements necessaris per potenciar la imatge personal i assessorar el client, aplicar tècniques de perruqueria per a l'embelliment dels cabells i les tècniques complementàries de manicura, pedicura, arranjament i rasura de barba i bigotis.

Els Graus de la Família Professional de Imatge Personal que es cursen a l'INS Camps Blancs són els que detallem a continuació:

CICLES DE GRAU MITJÀ

Perruqueria i cosmètica capilar

Aquests estudis capaciten per fer la cura i l'embelliment del cabell, l'estètica de mans i peus i l'estilisme masculí, així com comercialitzar serveis i venda de cosmètics, complint els protocols de qualitat, prevenció de riscos laborals i protecció ambiental.

Tenen una durada de 2.000 horas (1.650 al centre educatiu i 350 en un centre de treball) distribuïdas en dos cursos acadèmics.

Estètica i bellesa

Aquests estudis postobligatoris capaciten per aplicar les tècniques d'estètica personal decorativa, assessorar les persones, presentar productes i estris del sector i gestionar un establiment de bellesa.

Tenen una durada de 2.000 horas (1.650 al centre educatiu i 350 en un centre de treball) distribuïdas en dos cursos acadèmics

CICLES DE GRAU SUPERIOR

Estètica i benestar

Aquests estudis capaciten per dirigir i organitzar el desenvolupament dels serveis estètics, planificar i realitzar tractaments estètics relacionats amb la imatge i el benestar i aplicar tècniques estètiques hidrotermals, depilació i implantació de pigments, tot assegurant la qualitat, la prevenció de riscs laborals i la gestió ambiental.

La duració és de 2.000 hores (aproximadament 1.650 en un centre educatiu i 400 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

Estilísme i direcció de perruqueria

Aquests estudis capaciten per dirigir i supervisar el desenvolupament dels serveis de perruqueria, planificar i portar a terme tractaments capil·lars estètics i dissenyar estilismes de canvi d'imatge, respectant criteris de qualitat, seguretat, respecte al medi ambient i disseny per a tots.

La duració és de 2.000 hores (1.650 en un centre educatiu i 350 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

 

SERVEI D'ATENCIÓ ALS CLIENTS

- Horari serveis de peruqueria 2018-2019

- Horari serveis d'estètica i bellesa 2018 - 2019

- Horari serveis d'estètica i benestar 2018 - 2019

 XARXES SOCIALS DEL DEPARTAMENT D'IMATGE PERSONAL

Enllaç al facebook de perruqueria

Enllaç a l'instagram de perruqueria

Enllaç al facebook d'estètica

Enllaç a l'instagram d'estètica

Enllaç al twitter d'estètica

FOTOS DELS CCFF D'IMATGE PERSONAL

Serveis socioculturals i a la comunitat

Proporciona els coneixements necessaris per atendre en la vida diària, persones i col·lectius amb necessitats especials de salut física, psíquica i social i tenir-ne cura, aplicant les estratègies i els procediments més adequats per mantenir-ne i millorar-ne l'autonomia personal i les relacions amb l'entorn.

També capacita per programar, intervenir educativament i avaluar programes d'atenció a la infància, aplicar els mètodes d'ensenyament-aprenentatge que afavoreixin el desenvolupament autònom dels nens i nenes de 0 a 6 anys, i organitzar-ne els recursos adequats.

Els Graus de la Família Professional de Serveis Socioculturals i a la Comunitat que es cursen a l'INS Camps Blancs són els que detallem a continuació:

CICLE DE GRAU MITJÀ

Atenció a les persones en situació de dependència

Aquests estudis capaciten per atendre les persones en situació de dependència, en l'àmbit domiciliari i institucional, a fi de mantenir i millorar la seva qualitat de vida, fent activitats assistencials, no sanitàries, psicosocials i de suport a la gestió domèstica, i aplicant mesures i normes de prevenció i seguretat i derivant-les a altres serveis quan calgui.

Tenen una durada de 2.000 hores (1.617 h en un centre educatiu i 383 h en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

CICLES DE GRAU SUPERIOR

Educació infantil

Aquests estudis postobligatoris capaciten dissenyar, posar en marxa i avaluar projectes i programes educatius d'atenció a la infància en el primer cicle d'educació infantil en l'àmbit formal, d'acord amb la proposta pedagògica elaborada per un mestre o mestra.

La durada és de 2.000 hores (aproximadament 1.617 h en un centre educatiu i 383 h en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

Integració social

Aquests estudis postobligatoris capaciten per programar, organitzar, desenvolupar i avaluar activitats d'integració social, valorar la informació obtinguda en cada cas i determinar i aplicar les tècniques més adequades per al desenvolupament de l'autonomia personal i la inserció ocupacional de la persona.

La durada és de 2000 hores (1.617 h en un centre educatiu i 383 h  en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

Més informació a la web del Departament d'Ensenyament

Atenció a les persones en situació de dependència

Educació infantil

Integració social

 

IMATGES DELS CCFF DE SERVEIS SOCIOCULTURALS I A LA COMUNITAT

Animals de família terapèutics al Mòdul Atenció Sanitària del CFGM Atenció a persones en situació (INS Camps Blancs, Sant Boi)

 

 

Formació professional

    Famílies Professionals i Cicles Formatius

- Trobaràs l'informació actualitzada de les famílies professsional de la FP  (pla LOE) a la pàgina del Departament d'Ensenyament,

 

- A l'Institut Camps Blancs pots cursar cicles formatius de les següents famílies professionals:

Administració i gestió

CFGM Gestió administrativa   FP DUAL

CFGS Administració i finances     FP DUAL

Continuar llegint...

Electricitat i electrònica

CFGM Instal·lacions de telecomunicacions

CFGS Manteniment electrònic   FP DUAL   

Continuar llegint...

Imatge personal

CFGM Perruqueria i cosmètica capil·lar

CFGM Estètica i bellesa

CFGS Estètica integral i benestar

CFGS Estilisme i direcció de perruqueria NOU CICLE CURS 2020 - 2021!

Continuar llegint...

 

Serveis socioculturals i a la comunitat

CFGM Atenció a les persones en situació de dependència    FP DUAL

CFGS Integració social     FP DUAL

CFGS Educació infantil

Continuar llegint...

Transport i manteniment de vehicles

CFGM Electromecànica de vehicles

CFGM Carrosseria

CFGS Automoció   FP DUAL 

Continuar llegint...

Fabricació mecànica

PFI (FIAP) Auxiliar de Fusteria d'alumini i PVC

Continuar llegint...