Institut Camps BlancsInstitut Camps Blancs

Curs accés CFGS

Curs específic d'accés als cicles formatius de grau superior

Aquests estudis permeten a les persones que el superen l'accés directe als cicles formatius de formació professional inicial de grau superior; en el cas dels ensenyaments professionals d'arts plàstiques i disseny, permet l'exempció de la part comuna de la prova d'accés, i en el cas dels ensenyaments esportius, l'exempció de la prova d'accés de caràcter general.

La durada mínima d'aquest curs és de 700 hores.

L'alumnat ha de cursar totes les matèries de la part comuna i dues matèries de la part específica, una de les quals és matemàtiques.

Marc horari: 08:00 h - 14:30 h

Matèries de la part comuna

Llengua catalana: 3 hores

Llengua castellana: 3 hores

Llengua anglesa: 5 hores

Matèries de la part específica que ofereix el centre

Matemàtiques (obligatòria): 4 hores

Física - Tecnologia: 4 hores

Economia d'empresa: 4 hores